Защита на личните данни

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

За дружество „МК ГУМИ ООД” („Дружеството“) защитата на личните данни на нашите клиенти и сътрудници и уважението към частния живот на личността представляват ясен от само себе си ангажимент и дружеството се задължава да събира и обработва лични данни съгласно Общия регламент за защита на личните данни (ЕС) № 679/2016 и останалото приложимо законодателство. Вземаме всички необходими организационни и технически мерки, които се изискват, така че да осигурим наличието и валидността на данните на нашите клиенти и сътрудници.

За нас е от голямо значение да стане   ясно на всички наши клиенти и сътрудници, че сме поели твърдо този ангажимент. По тази причина създадохме настоящата „Политика за защита на личните данни“, в която е описано и обяснено  какъв вид лични данни на нашите клиенти и сътрудници събираме, как обработваме тези данни  и къде същите могат да бъдат използвани.

Лични данни и начин на събиране

Дружеството събира лични данни направо от лицето, на което те принадлежат, посредством физическа комуникация с представителите на дружеството ни, чрез дистанционна комуникация (посредством електронна поща, форма за контакт, телефон, факс и т.н.) или посредством упълномощени наши продавачи. Посредством нашата уеб страница www.mkgumi.eu дружеството ни е възможно да събере лични данни по два начина:

а) посредством формата за контакти в раздел „Контакти“, където лицето въвежда своите лични данни за целите на комуникацията с нашето дружество по всички въпроси,

б) посредством раздела за поръчка на продукт на сайта ни където,  лицето може да направи поръчки на нашето дружеството и да се ползва, като цяло, от услугите на електронния магазин (e-shop). За данните от типа cookies (бисквитки), които се събират от сайта ни при всяко посещение на потребител, можете да се информирате от настоящата Политиката Cookies  посредством препратката: http://www..

В някои случаи е възможно да сте предоставили Вашите данни в миналото в рамките на предишни сътрудничества или връзки с дружеството ни. Само по изключение е възможно да съберем данни на лица от други източници. В такъв случай лицето ще получи конкретна информация за това.

При упражняването на търговската му дейност, дружеството ни е възможно да събира следните лични данни на клиенти, сътрудници или кандидат – клиенти и кандидат – сътрудници, по начините описани горе:

 • Лични данни (като име и фамилия, презиме, адрес, данъчен номер, номер на лична карта, подпис).
 • Данни за финансови сделки (като номер на банкова сметка, данни на кредитни карти и други средства и начини за плащане).
 • Данни за финансовото състояние (като баланси, счетоводни данни и, като общо, данни, които се отнасят до финансовото състояние).
 • Данни за комуникация (телефон за връзка, email за връзка, адрес за кореспонденция).
 • Биографични данни (CV-та) на кандидат – служители.

Правна основа и предназначение на личните данни

Дружеството ни събира само лични данни, които са абсолютно необходими за удовлетворяването на желанията на нашите клиенти и сътрудници, за осъществяването на сътрудничеството ни с тях, за изпълнението на поръчките на нашите клиенти и на  поръчките, които се дават на доставчиците ни,  и, като цяло, за нашата търговска дейност и функциониране. Също така, част от тези данни се събират и се използват с цел дружеството ни да изпълнява своите правови задължения към обществените власти (данъчно, осигурително, санитарно законодателство и т.н.). Също така, събирането и обработката на данни се извършва и за критични функции на предприятието ни, каквито са контролът на кредитната му политика и претенциите към възможни лоши клиенти, и актуализацията, и точното поддържане на счетоводните ни записи. Като заключение, данните за контакт с Вас (като адрес за електронна кореспонденция, телефон или адрес за кореспонденция) е възможно да бъдат използвани от дружеството ни с цел да Ви информираме за нови продукти, промоции, отстъпки и други дейности с промоционално съдържание.

В рамките на тези цели, дружеството ни обработва лични данни на клиенти и сътрудници въз основа на следните правни основания, в зависимост от случая на обработката:

 • Изпълнение на договор – обработка, която е задължителна за изпълнението и спазването на нашите договорни задължения.
 • Изпълнение на правни задължения на дружеството ни – като, например, записи в счетоводните ни документи, изпълнение на данъчни и други правни задължения (например, издаването и регистрирането на законни документи и т.н.)
 • Управление на наши клиенти и доставчици и осигуряване на гладкото функциониране на дружеството ни, и на правилното обслужване и обработка на искания на клиенти и доставчици.
 • За осигуряването на нашите законни интереси, доколкото обработката не нарушава върховните законни интереси на лицата, както, например, пазенето на данни за защита на дружеството ни срещу съдебни искове, претенции, както и документацията нужна в случай на административни и от подобно естество проверки или контрол на кредитния рейтинг на наши контрагенти и обработка за целите на осигуряване на кредитите.
 • Вашето съгласие: в случай, че дружеството ни Ви информира за нови продукти, оферти, отстъпки и други дейсвия с промоционално съдържание. В подобен случай винаги ще имате възможност да оттеглите незабавно, лесно и безплатно Вашето съгласието, при което незабавно ще бъде спяно изпращането на подобни материали.

Разкриване на лични данни – категории получатели

Нашето дружество не разкрива Вашите лични данни на трети страни, които не са свързани страни, освен в случаите, когато нещо подобно е необходимо с цел законосъобразно изпъление на професионалните и предприемаческите ни нужди за да изпълним договорните ни задължения към клиентите ни и нашите сътрудници или е наложително, или е разрешено от закона, или за това съществува изрично съгласие на лицето, на което принадлежат данните.

Данните на нашите клиенти и сътрудници са подложени на обработка в рамките на определеното в настоящата, от отдели и служители на нашето дружество, които са компетентни за сключването, изпълнението и управлението на нашите договорни, търговски отношения, както и от възможни наши сътрудници по гореупоменатите причини. По същия начин, ще бъдат обработвани от другите отдели на дружеството ни, в рамките на законосъобразното ни функциониране за изпълнение на нашите задължения, произтичащи от закона (например, счетоводен отдел, правна служба).

Също така, данните Ви, доколкото това е приложимо с цел изпълнение на нашите договорни или други задължения и по-доброто Ви обслужване и задоволяване на исканията Ви,  могат да бъдат препратени на свързани с дружеството ни предприятия, на банкови институции или на сътрудничещи с Дружеството доставчици (като застрахователни дружества, сътрудничещи дружества за информиране на длъжници, дружества за предоставяне на консултантски и одиторски услуги, всички сътрудничещи дружества за пазене и управление на бази данни, сътрудничещи информационни компании, сътрудничещи дружества за предоставяне на  услуги свъзани с печата, организацията и предаването на печатни материали на транспортни дружества.) Нашето дружество при всеки случай, когато прехвърлянето на информация е наложително, се грижи да прехвърля данни на трети страни само тогава, когато същите осигуряват високо ниво на сигурност и поверителност на данните и дават адекватни гаранции и поемат ангажимент за тяхната защита.

В заключение, дружеството е възможно да предостави данни на обществени власти от всякакво естество (обществени служби, данъчни власти, осигурителни организации и т.н.) или на съдебни, или на независими власти, прокуратура или следствени органи, в случай, че нещо подобно се предвижда или изисква от законодателството, или е преценено като абсолютно необходимо за защита на законните ни права.

Срок за съхранение на данните

Личните данни се съхраняват за срока, абсолютно необходим  за извършването и приключването на целите, поради които се извъшва обработката и които се упоменават горе. Точният срок за съхранение на всяка категория данни е свързан:

а) с необходимото време, в разумните търговски и предприемачески рамки, за изпълнение на нашите договорни и търговски задължения,

б) с всички действащи законодателни разпоредби относно съхранението на данни, както например е в сила задължителното съхранение на счетоводните и данъчните архиви на дружеството или на данните адресирани до осигурителните организации,

в) с продължителността на търговските и договорните ни отношения с клиентите или сътрудниците ни,

г) с всяка необходимост за съхранение да данни с цел осигуряване на законните ни интереси, като доказателства за защита срещу претенции и за съдебно преследване на претенции от наша страна,

д) в случай, че обработката се извършва въз основа на съгласие на лицето, за което се отнасят данните, времето за съхранение е това, което е определено в съответното  съгласие.

Поверителност и сигурност на данните

Дружеството ни поддържа подходящи технически и организационни мерки за осигуряване на поверителността и целостта на личните данни и защитата им от случайно или незаконно унищожаване, загуба, промяна без правомощия за достъп или обявяване, както и от всяка друга незаконна форма на обработка.

Обработката на данните от нашето дружеството се осъществява само по начин, който осигурява поверителността и защитата на данните, въз основа на последните разработки, цената, същността, рамката и целите на обработката, с оценка на рисковете и възможността за тяхното възникване и резултатите от тях за лицата, за които се отнасят данните. В тези рамки се грижим обработката да бъде извършвана изключително и само от оторизиран за тази цел персонал, който е обвързан със задължение за спазване на поверителност и  осигурява прилагането на необходимите мерки за защита. Същото важи и за всички наши сътрудници, които е възможно да бъдат включени в процеса (вижте горе „Разкриване на личните данни – категории получатели“)

Правата на лицето

Съгласно действащото законодателство и предвидените в него ограничения, имате следните права относно личните Ви данни:

 • Право на информация и достъп: Имате право да бъдете информиран относно обработката на Вашите лични данни и поради тази причина Ви информираме с настоящата „Декларация за поверителност и осигуряване на личните данни“. Също така,  имате право на достъп до личните Ви данни, които Ви засягат, след подаване на молба.
 • Право на поправка: Имате право да поискате поправка на неточни Ваши данни, които се пазят в рамките на настоящата или да изискате допълването на липсващи Ваши данни.
 • Право за заличаване: Имате право да поискате заличаването на Вашите данни. Припомняме Ви, че това Ваше право не е абсолютно и е предмет на законно регламентираните ограничения. Възможно е да имаме законово основание да не се отзовем на едно подобно искане.
 • Право за ограничаване на обработката: Имате право да поискате ограничаване на обработката на Вашите данни, тоест, имате право да поискате да бъде прекратена допълнителната им обработка и просто данните Ви да се съхраняват от дружеството ни. Упражняването на това право се допуска при условие, че подобна възможност Ви се предоставя от действащото законодателство. В случай, че не са изпълнени законовите изисквания, дружеството е възможно да няма задължението да удовлетвори това Ваше искане.
 • Право на преносимост: Имате право да получавате данните, които се отнасят до Вас в определена форма и да поискате прехвърлянето им на друго лице отговорно за обработката им, в случай, че това законно предвидено за всяка отделна обработка.
 • Право на възражение: Имате право да възразите във всеки един момент срещу обработката на Вашите данни, в рамките на ограниченията, които са предвидени в действащото законодателство. По същия начин, това право не е абсолютно и е възможно дружеството да разполага с основателни причини да откаже неговото удовлетворяване.
 • Право за оттегляне на съгласието Ви: В случай, че обработката на личните Ви данни се основава на Вашето съгласие за извършване на това, имате право да оттеглите незабавно, лесно и безплатно своето съгласието за съотватната обработка във всеки един момент. Оттеглянето на Вашето съгласието не засяга легитимността на обработката, която е била извършена въз основа на съгласието Ви преди неговото оттегляне.
 • Право за подаване на жалба в органа за защита на данните от личен характер.

За да упражните, което и да било от правата Ви, както и за, каквато и да било, информация или разяснения относно същите и относно предпоставките за тяхното упражняване, трябва да се свържете с длъжностното лице по защита на данните посредством средствата за комуникация, които се упоменават в настоящата. Длъжностното лице по осигуряване на данните ще ви предостави всяка допълнителна информация и ще ви насочи за стъпките, които трябва да предприемете. Можете да се обърнете, също така, към длъжностното лице за защита на данните, с каквито и да било въпроси, коментари и жалби относно управлението на Вашите данни.

Длъжностно лице по защита на данните: КАРОЛОС КАЛЦИДИС

e-mail: info@mkgumi.eu  

Телефон: 0894 894 893

Адрес: Обелско Шосе 7, София, България

Промяна на настоящата Декларация за поверителност и осигуряване на личните данни

Дружеството може да променя едностранно и във всеки един момент настоящата Декларация за поверителност, така че същата да отразява промените в съществуващите  съответни политики и практики на нашето дружество. Препоръчваме Ви да посещавате редовно електронната страница на дружеството ни за да се информирате непосредствено за всички промени в настоящата Декларация за поверителност и осигуряване на личните данни.

Scroll to Top